DR (Yuris) DR (Manajemen) H. Teguh Samudera, S.H., M.H.

Dr. Suhardi Somomoeljono, S.H.,M.H.

Dr. Suyud Margono,S.H., M.Hum., FCIArb.

DR. Ina Heliany, S.H., M.H.

Dr. Parningotan Malau,S.T., S.H., M.H.

Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H. M.Hum

Dr. Fikri Riza, S.Pt., S.H., M.H.

Dr. M. Rohmidhi Srikusuma

Dr. Taufiq, S.H.,M.Hum

Dr. Hendra Wijaya, S.T., S.H., M.H.

Dr. Jaminuddin Marbun, S.H., M.Hum.

Dr. Ari Kosasih, S.H., M.H

top